Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»Κυρίως κείμενο άρθρου: 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»

Το Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης-Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 570/20-12-2018 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης  και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’αριθμ. 3657/06-06-2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ»
  2. Το παράρτημα «Προδιαγραφές Υλοποίησης Της Πράξης» ως αναπόσπαστο μέρος της υπ’αριθμ. 3657/06-06-2016 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»
  3. Την υπ’αριθμ. 5612/26-08-2016 Ένταξη της Πράξης «ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»» με κωδικό ΟΠΣ 5001582 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
  4. Τη με αριθμ. Νο 8/02-09-2016 απόφασης της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. περί Σύστασης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
  5. Την με αριθμ. 508/4/10/2016 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα αποτελέσματα αυτής.

 

 

 

 

Ανακοινώνει τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Δυνητικά ωφελουμένων:

 

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

575/22-01-2019

35


 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

574/21-01-2019

Ελλιπή  δικαιολογητικά

 

 

Ενστάσεις θα γίνουν δεκτές έως και την Πέμπτη  31 Ιανουαρίου ώρα 15.00 μ.μ.

 

Login-iconLogin ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης