Ο διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στις παρακάτω γλώσσες
English
A-
A+
Τίτλος άρθρου:  ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»Κυρίως κείμενο άρθρου: 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»

Το Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης-Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 570/15-01-2019 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης  και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και έχοντας υπόψη:

  1. Την από 21/10/2016 Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της Πράξης «ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»»
  2. Την υπ’αριθμ. 3657/06-06-2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ»
  3. Το παράρτημα «Προδιαγραφές Υλοποίησης Της Πράξης» ως αναπόσπαστο μέρος της υπ’αριθμ. 3657/06-06-2016 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»
  4. Την υπ’αριθμ. 5612/26-08-2016 Ένταξη της Πράξης «ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»» με κωδικό ΟΠΣ 5001582 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
  5. Τη με αριθμ. Νο 8/02-09-2016 απόφασης της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. περί Σύστασης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
  6. Την με αριθμ. 508/4/10/2016 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα αποτελέσματα αυτής.
  7. Την με αριθμ. 570/15/01/2019 2η Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης.
  8. Τον με αριθμ.578/28/01/2019 Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Δυνητικά Ωφελουμένων
  9. Την από 31/01/2019 Συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της Πράξης «ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω»» και απουσίας ενστάσεων

Ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα αποτελεσμάτων ωφελούμενων για την πλήρωση μιας (1) θέσης :

 

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

575/22-01-2019

35

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που συμπεριλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ωφελούμενων να προσέλθουν στα γραφεία του Συλλόγου μας  έως την Παρασκευή 01/02/2019 και ώρα 12.00 μ.μ, προκειμένου να γίνει η εγγραφή.

Login-iconLogin ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης