ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
Αποτελέσματα

 

 

Κιλκίς 23/03/2023

Α.Π.: 38

 

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 9Ης  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» με την κάλυψη μίας θέσης.

Το Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης-Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 28/10-03-2023, 9ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ «ΒΗΜΑΤΙΖΩ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων Και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ»», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης  και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’αριθμ. 3657/06-06-2016 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης  και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ»
 2. Το παράρτημα «Προδιαγραφές Υλοποίησης Της Πράξης» ως αναπόσπαστο μέρος της υπ’αριθμ. 3657/06-06-2016 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»
 3. Την υπ’αριθμ. 5612/26-08-2016 Ένταξη της Πράξης «ΚΔΗΦ- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «Βηματίζω» με κωδικό ΟΠΣ 5001582 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
 4. Την υπ’αριθμ.4912/25-10-2022 Τροποποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς“ΒηματίΖΩ” για την υλοποίηση του Έργου «ΚΔΗΦ-Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ»» με κωδικό ΟΠΣ 5001582 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
 5. Τη με αριθμ. Νο 8 απόφασης της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης  Δ.Σ./ 02-09-2016  περί Σύστασης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία τροποιήθηκε με την Νο 4 απόφαση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ./04.03.2022
 6. Τη με αριθμ. Νο 8 απόφασης 10ης  Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου / 4.11.2016 για την τροποποίηση της ομάδας Έργου η οποία τροποποιήθηκε με την Νο 4 απόφαση της 7ης Τακτκής Συνεδρίασης  Δοικητικού Συμβουλίου / 01.04.2022
 7. Το με αρ. Πρωτ. 25/03-03-2023 Πρακτικό Έναρξης Ενεργειών για τη διεξαγωγή του 9ου Διαγωνισμού για τη συμμετοχή ενός ωφελούμενου στην Πράξη. 
 8. Την από 07/03/2023 απόφαση Νο 3 της 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως διενέργειας 9ου Διαγωνισμού για την πλήρωση μίας (1) θέσης.  
 9. Την με αριθμ. 28/10-03-2023 9η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα αποτελέσματα αυτής.
 10. Την απο 21/03/2023 απόφαση Νο1 Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των αποτελεσμάτων.

Αναρτά

τον Προσωρινό Πίνακα αποτελεσμάτων ωφελούμενου για την πλήρωση μίας (1) θέσης και σε απουσία άλλων αιτούντων και πιθανών ενστάσεων, τον Οριστικό Πίνακα αποτελεσμάτων:

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

35/20-03-2023

30

 


Παρακαλείται ο ενδιαφερόμενος που συμπεριλαμβάνεται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης ωφελούμενων να προσέλθει στα γραφεία του Συλλόγου μας  έως την Παρασκευή 31/03/2023 και ώρα 14.00 μ.μ, προκειμένου να γίνει η εγγραφή.

 
 
 
 

 Οι χορηγοί μας

Επικοινωνία

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ «βηματίΖΩ»
 • Γιαλαμίδη 3, Κιλκίς Τ.Κ. 61100
 • Τ. 23410 76549
 • F. 23410 752557
 • E. [email protected]

Υποστηρίξτε μας

support-us

Κάντε μια δωρεά

Newsletter

Βρείτε μας ακόμη

Vimatizo
Login-iconLogin
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης